№35. Malignant non-epithelial tumors of the uterine (sarcomas, trophoblastic disease)