Articles with keyword metronomic chemotherapy

Metronomic chemotherapy: efficacy in real clinical practice (V.A. Chubenko, L.A. Zagorskaya, V.S. Chubenko, F.V. Moiseenko, N.Kh. Abduloeva, A.S. Zhabina, M.M. Kramchaninov, K.V. Shelekhova, A.A. Meldo, E.M. Zykov, A.A. Kudryavcev, E.V. Napolskaya, V.M. Moiseyenko)

metronomic chemotherapy, stable disease, time to progression, toxicity.