Articles with keyword optimal cytoreduction

Intraperitoneal chemotherapy in patients with advanced ovarian cancer: phase 2 institutional study (A.S. Tyulyandina, V.М. Nechushkina, L.V. Cherkes, K.Y. Morkhov, A.A. Rumyantsev, I.A. Pokataev, E.V. Glazkova, E.R. Virshke, D.Y. Frantsev, K.I. Zhordania, Y.V. Bujdenok, R.K. Valiev, A.V. Petrovsky, Y.S. Sergeev, I.V. Panichenko, A.A. Bulanov, M.B. Stenina, S.A. Tyulyandin)

ovarian cancer, intraperitoneal chemotherapy, intravenous chemotherapy, optimal cytoreduction, cisplatin, paclitaxel.