Articles with keyword paclitaxel

Intraperitoneal chemotherapy in patients with advanced ovarian cancer: phase 2 institutional study (A.S. Tyulyandina, V.М. Nechushkina, L.V. Cherkes, K.Y. Morkhov, A.A. Rumyantsev, I.A. Pokataev, E.V. Glazkova, E.R. Virshke, D.Y. Frantsev, K.I. Zhordania, Y.V. Bujdenok, R.K. Valiev, A.V. Petrovsky, Y.S. Sergeev, I.V. Panichenko, A.A. Bulanov, M.B. Stenina, S.A. Tyulyandin)

ovarian cancer, intraperitoneal chemotherapy, intravenous chemotherapy, optimal cytoreduction, cisplatin, paclitaxel.