Articles with keyword time to progression

Metronomic chemotherapy: efficacy in real clinical practice (V.A. Chubenko, L.A. Zagorskaya, V.S. Chubenko, F.V. Moiseenko, N.Kh. Abduloeva, A.S. Zhabina, M.M. Kramchaninov, K.V. Shelekhova, A.A. Meldo, E.M. Zykov, A.A. Kudryavcev, E.V. Napolskaya, V.M. Moiseyenko)

metronomic chemotherapy, stable disease, time to progression, toxicity.