Articles with keyword toxicity

IMMUNOTHERAPY (N.M. Volkov)

cancer immunotherapy, effectiveness, toxicity, hyperprogression, predictive biomarkers.

Metronomic chemotherapy: efficacy in real clinical practice (V.A. Chubenko, L.A. Zagorskaya, V.S. Chubenko, F.V. Moiseenko, N.Kh. Abduloeva, A.S. Zhabina, M.M. Kramchaninov, K.V. Shelekhova, A.A. Meldo, E.M. Zykov, A.A. Kudryavcev, E.V. Napolskaya, V.M. Moiseyenko)

metronomic chemotherapy, stable disease, time to progression, toxicity.

Immuno-related adverse events of checkpoint inhibitors (G.Yu. Kharkevich, K.V. Orlova)

immune-related adverse events, skin toxicity, colitis, hepatitis,anti-CTLA-4, anti-PD-1, hypophysitis, melanoma