№8. Melanoma

Theme:
Melanoma
№8 (декабрь) 2001 г.